buy hypertropin

Regulamin serwisu

Author: Andrzej

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.AIRFLY.PL

I. Definicje
Airfly.pl – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca właścicielem portalu pod adresem www.airfly.pl.
Bilet – bilet lotniczy, znak legitymacyjny potwierdzający zawarcie umowy przewozu lotniczego.
System Rezerwacyjny – system rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych on-line prowadzony przez Airfly.pl, umieszczony pod adresem http://www.airfly.pl.
Przewoźnik – oznacza każdego przewoźnika lotniczego przewożącego lub podejmującego się przewozu pasażera lub jego bagażu, lub świadczącego inne usługi związane z takim przewozem, którego oferta jest dostępna w Systemie Rezerwacyjnym.
Tani Przewoźnik – Oznacza następujące linie lotnicze : Aer Lingus, Air Baltic, Air Berlin, Air Italy, BMI Baby, Cimber Air, Click Air, Click4Sky, Condor, Easyjet, Fly Air One, Germanwings, Iceland Express, Jetair Poland, Jet2, NIKI, Ryanair, Transavia, Volareweb, Windjet, Wizz Air, lub inne linie lotnicze, których oferty przewozu są prezentowane w Systemie Rezerwacyjnym pod symbolem LC.
Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

II. Zasady ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na których Airfly.pl świadczy usługi elektronicznej rezerwacji i sprzedaży Biletów lotniczych na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Systemu Rezerwacyjnego.
2.2. W celu skorzystania z usługi oferowanej przez Airfly,pl. niniejszy Regulamin musi zostać każdorazowo zaakceptowany przez Użytkownika zamierzającego skorzystać z tych usług.
2.3. Oferty sprzedaży biletów lotniczych wprowadzane są do Systemu Rezerwacyjnego i uaktualniane w czasie rzeczywistym przez Przewoźników działających w międzynarodowym systemie rezerwacyjnym Worldspan. Dodatkowo w ramach Systemu Rezerwacyjnego mogą być prezentowane oferty innych usługodawców (np. hotele, samochody) za pośrednictwem ich systemów rezerwacyjnych.

III. Proces rezerwacji biletu lotniczego krok po kroku
3.1. W celu zakupu Biletu lotniczego u danego Przewoźnika konieczne jest dokonanie rezerwacji biletu oraz jego opłacenia na zasadach określonych poniżej.
3.2. Rezerwacja biletu. Rezerwacji biletu można dokonać przez System Rezerwacyjny lub przez kontakt z Call Center Airfly.pl pod numerem +4822 828 02 05.
3.3. W celu złożenia rezerwacji biletu lotniczego za pośrednictwem Systemu Rezerwacyjnego, należy dokonać następujących czynności:
a) Po wprowadzeniu kryteriów wyszukiwania System Rezerwacyjny wyszuka dostępne połączenia lotnicze wraz cenami. Połączenia zostaną uszeregowane przez System Rezerwacyjny pod kątem najkorzystniejszej ceny dla Użytkownika. Jeżeli Użytkownik decyduje się na wybór danego połączenia powinien nacisnąć przycisk „rezerwuj lot”
b) Użytkownik zobowiązany jest wprowadzić wszystkie dane osobowe i kontaktowe niezbędne do dokonania rezerwacji. Podanie danych błędnych, niekompletnych lub nieprawdziwych może skutkować odmową wpuszczenia na pokład samolotu. System wyświetla całkowitą cenę przelotu z rozbiciem na części składowe (cena za przelot, opłaty i podatki, opłata za rezerwację). Podana cena jest ceną brutto. Użytkownik klikając przycisk „załóż rezerwację” powoduje przejście do kolejnej fazy procesu rezerwacji.
c) System sprawdza on-line dostępność danej klasy rezerwacyjnej i ponownie kalkuluje cenę, jeśli w danej klasie nie ma dostatecznej liczby miejsc do zaoferowania. Użytkownik ma możliwość anulowania rezerwacji w tym momencie przez naciśnięcie przycisku „anuluj”.
d) Jeżeli Użytkownik zgadza się na wysokość opłaty za bilet zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z warunkami rezerwacji i taryfy stosowanej przez Przewoźnika realizującego przelot i potwierdzić to przez zaznaczenie opcji „Zapoznałem się z warunkami rezerwacji i taryfy”. W razie wątpliwości co do treści taryfy stosowanej przez Przewoźnika Użytkownik zobowiązany jest do skontaktowania się z Call Center.
e) Użytkownik wybiera jedną z dostępnych form płatności : gotówka , karta kredytowa, przelew bankowy, przelew internetowy. Szczegóły dotyczące każdej z tych form płatności określone są w pkt. IV Regulaminu. W przypadku wybrania opcji płatności kartą kredytową lub przelewu internetowego cena zakupu biletu będzie powiększona o koszt prowizji dla podmiotu rozliczającego transakcję.
f) Założenie rezerwacji biletu następuje w momencie otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia rezerwacji w postaci wiadomości e-mail wygenerowanej przez System Rezerwacyjny i przesłanej na adres poczty internetowej podany przez Użytkownika w trakcie dokonywania rezerwacji. Wiadomość e-mail zawiera link do strony internetowej na której uwidocznione są wszelkie szczegóły rezerwacji, a w szczególności numer rezerwacji, dane niezbędne do realizacji płatności oraz maksymalny termin wykupu Biletu.
g) Użytkownik wykupuje Bilet płacąc kwotę wskazaną w potwierdzeniu Rezerwacji. Po otrzymaniu i zweryfikowaniu płatności Airfly.pl wystawi Bilet (w godzinach funkcjonowania biura tj. 9.00-17.00 od Pn-Pt). Airfly.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykorzystane rezerwacje, jeśli nie ma możliwości ich wystawienia. W wyjątkowych przypadkach, ze względu na zmiany cen walut, taryf i opłat Przewoźników dokonywane w terminie pomiędzy złożeniem rezerwacji a wystawieniem Biletu może zdarzyć się sytuacja, w której kwota wykupu biletu ulegnie zmianie. W takim przypadku Użytkownik zostanie powiadomiony o zaistniałej sytuacji przez Call Center lub, w razie niepowodzenia kontaktu, przez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika podanego w trakcie procesu rezerwacji. Jeśli powstanie konieczność dopłaty do ceny biletu Użytkownik może anulować
rezerwację a wszystkie wpłacone środki zostaną mu zwrócone.
h) Bilety wystawiane są przez Airfly.pl w godzinach od 9.00 do 17.00 w dni powszednie.
i) Jeśli wystawienie Biletu nie napotyka przeszkód Airfly.pl prześle na adres poczty elektronicznej Użytkownika link do strony internetowej, na której umieszczono bilet w formie elektronicznej. Użytkownik zobowiązany jest wydrukować bilet z tej strony i okazać go przy rozpoczęciu podróży.

IV. Sposoby płatności
IV.1. Karta kredytowa
IV.1.1. Użytkownik zobowiązany jest podać wszystkie wymagane przez System dane dotyczące karty płatniczej, w szczególności numer karty, datę jej wygaśnięcia, kod CVV2/CVC2. Dane te przekazywane są za pośrednictwem systemu do systemu rezerwacyjnego w formie zaszyfrowanej. Odbiorcą danych są Przewoźnik realizujący przewóz oraz Airfly.pl.
IV.1.2. Po otrzymaniu danych Przewoźnik realizujący przelot obciąża kartę kredytową kwotą odpowiadającą cenie Biletu w terminie do 7 dni od daty otrzymania danych uprzednio blokując kwotę na karcie , natomiast Airfly.pl dokona obciążenia karty do wysokości opłaty za rezerwację biletu. Dokonanie obciążenia przez Airfly.pl odbywa się do godziny 18.00 następnego dnia roboczego, w którym przekazano dane.
IV.1.3. W przypadku odmowy autoryzacji karty kredytowej lub dokonania obciążenia Airfly.pl skontaktuje się z Użytkownikiem telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej w celu wybrania innej formy płatności.
IV.1.4. Pozytywny wynik autoryzacji powoduje wysłanie przez System wiadomości e-mail z potwierdzeniem zapłaty za bilet. Otrzymanie potwierdzenia jest równoznaczne z zakupem biletu lotniczego.
IV.2. Płatność przelewem bankowym
IV.2.1. Ze względu na funkcjonowanie systemu bankowego dokonanie płatności w drodze przelewu jest możliwe wyłącznie, gdy termin zapłaty za bilet jest dłuższy niż 48 godzin od momentu dokonania rezerwacji. Za moment zapłaty uznaje się uznanie niżej wskazanego rachunku bankowego Airfly.pl kwotą wynagrodzenia w wyznaczonym terminie.
IV.2.2. Przelew winien być dokonany przy wykorzystaniu następujących danych :
Właściciel rachunku : Student Club Sp. z o.o.
ul.Żwirki i Wigury 1
00-906 Warszawa
BRE BANK S.A.
Rach. Nr : 75 1140 1977 0000 5095 9100 1001
IV.2.3. Ze względu na możliwe opóźnienia nie jest rekomendowane dokonywanie przelewów za pośrednictwem Poczty Polskiej.
IV.3. Płatność gotówką
IV.3.1. Płatności można dokonać również gotówką w biurze:
Student Club Sp. z o.o.
ul.Żwirki i Wigury 1
00-906 Warszawa

V. Opłaty
5.1. Wszystkie ceny ustalane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT,jeśli dana usługa jest przedmiotem opodatkowania.
5.2. Na cenę zakupu biletu lotniczego wskazaną przez System Rezerwacyjny składają się :
a) opłata za przelot (taryfa)
b) podatki i opłaty lotniskowe,
c) opłata transakcyjna („transaction fee”) pobieraną przez Airfly.pl jako wynagrodzenie za usługę rezerwacji biletu.
5.3. Opłaty transakcyjne, o których mowa w pkt. 5.2.c , pobierane na rzecz Airfly.pl są następujące :
a. Jeden pasażer (osoba dorosła, dziecko, młodzież, senior):
- 50 PLN – bilet na połączenia krajowe w Polsce (linie regularne);
- 90 PLN – bilet na połączenia europejskie (linie regularne);
- 130 PLN – bilet na pozostałe połączenia (linie regularne);
- 70 PLN – bilet na połączenia realizowane przez Taniego Przewoźnika (tzw. Low-Cost)
b. Niemowlę (0-2):
- 50 PLN za bilet na połączenia krajowe w Polsce (linie regularne);
- 90 PLN za bilet na połączenia europejskie (linie regularne);
- 130 PLN za bilet na pozostałe połączenia (linie regularne);
- 70 PLN za połączenia  Taniego Przewoźnika, jeżeli przewoźnik pobiera opłatę za niemowlę;
c. Zmiany biletu :
- 130 PLN za zmiany biletów regularnych i Tanich Przewoźników
d. Zwrot biletu
- 90 PLN za zwrot biletów regularnych i Tanich Przewoźników
5.4. Jeżeli płatność odbywa się w drodze przelewu internetowego do ceny biletu doliczana jest prowizja tego systemu. Koszt prowizji zostanie uwidoczniony podczas procesu rezerwacji.
5.5.Korzystanie z Systemu Rezerwacyjnego nie wiążę się z żadnymi innymi opłatami niż wynagrodzenie za usługi wskazane powyżej.

VI. Zmiany i anulowanie rezerwacji
VI.1.[zmiana lub anulowanie rezerwacji przez Użytkownika] Użytkownik może zmienić lub anulować rezerwację biletu do momentu jej opłacenia. W celu dokonania zmian lub anulowania rezerwacji Użytkownik winien skontaktować się z Call Center Airfly.pl.
VI.2.[anulowanie rezerwacji przez Przewoźnika] W przypadku wycofania lub zmiany taryfy przez Przewoźnika po dokonaniu rezerwacji biletu lub zakupu biletu transakcja zakupu biletu zostanie anulowana. Wszelkie koszty poniesione przez Użytkownika zostaną mu zwrócone.

VII. Zmiany lub zwrot biletu
VII.1. Jeżeli taryfa stosowana przez Przewoźnika dopuszcza zmianę po zakupie biletu, Użytkownik winien skontaktować się z Airfly.pl w celu dokonania zmian. Za czynność dokonania zmian, oprócz opłaty na rzecz Przewoźnika (o ile taka jest pobierana), Airfly.pl nalicza opłatę za usługę w wysokości wskazanej w pkt. 5.3.c.
VII.2. W przypadku niektórych Tanich Przewoźników zmiana biletu jest możliwa wyłącznie w drodze kontaktu z Tanim Przewoźnikiem realizującym przelot. W takim przypadku Airfly.pl przekazuje informacje w jaki sposób dokonać zmiany.
VII.3. Zasady zwrotu biletu, w tym koszty takiej operacji określa każdorazowo taryfa stosowana przez Przewoźnika. W celu zwrotu biletu Użytkownik winien skontaktować się z Airfly.pl w celu umożliwienia zwrotu biletu. Opłata za rezerwację pobierana przez Airfly.pl nie podlega zwrotowi.
Za usługę pośrednictwa w procedurze zwrotu biletu Użytkownik ponosi opłatę wskazaną w pkt.
5.3.d. Zwrot środków pieniężnych następuje po warunkiem :
VII.3.1. Zaakceptowania żądania zwrotu przez Przewoźnika.
VII.3.2. Otrzymania przez Airfly.pl podpisanej przez Użytkownika faktury korygującej wysłanej mu przez Airfly.pl wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem.
VII.4. Zwrot środków następuje :
VII.4.1. W przypadku zapłaty kartą płatniczą – tylko na tą samą kartę płatniczą.
VII.4.2. W przypadku przelewu bankowego – na konto wskazane w formularzu.
7.6. Warunki zwrotu są określane każdorazowo przez Przewoźnika.

VIII. Odpowiedzialność Airfly.pl
VIII.1. Airfly.pl nie jest stroną umowy o przewóz lotniczy, nie odpowiada również za błędne podanie danych przez Przewoźnika ani za żadne jego działania i zaniechania w szczególności za odwołanie lotu, zmianę warunków taryfy i inne działania lub zaniechania mogące prowadzić do powstania szkody po stronie Użytkownika. W stosunku do Użytkownika Airfly.pl świadczy jedynie usługi pośrednictwa w zakupie biletu lotniczego.
VIII.2. Całkowita odpowiedzialność za szkodę spowodowaną przez Airfly.pl jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez Airfly.pl z tytułu usługi, której nienależyte wykonanie lub niewykonanie spowodowało szkodę.

Airfly.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rozkładzie lotów, anulowanie lotów lub inne działania Taniego Przewoźnika.  Airfly.pl nie jest stroną w sprawach pomiędzy Pasażerem a Tanim Przewoźnikiem, którego bilet dany pasażer zakupił. Wszelkie informacje Pasażer może uzyskać jedynie bezpośrednio od Taniego Przewoźnika, którego dana rezerwacja dotyczy,  podobnie jak wszelkie roszczenia czy reklamację powinny być składane bezpośrednio do danej Taniej Linii (Taniego Przewoźnika).

IX. Dane osobowe
9.1. Administratorem danych osobowych Użytkownika podawanych w procesie rezerwacji jest Airfly.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Słowackiego 15/19 m 130. Dane będą przetwarzane wcelach realizacji umowy. Dane będą udostępniane podmiotom trzecim wyłącznie w celu realizacji zobowiązań umownych (w szczególności Przewoźnikowi realizującemu przelot) . Osoba której dane dotyczą ma prawo do wglądu do danych i ich poprawienia.
9.2. Za odrębną zgodą Użytkownika mogą być przesyłane drogą elektroniczna informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania zgody na przesyłanie informacji handlowej w każdym momencie. Airfly.pl ma prawo do wysyłania na adres e-mail podany przez Użytkownika komunikatów związanych z realizacją zobowiązań umownych.

X. REKLAMACJE
10.1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług Airfly.pl powinny być zgłaszane w formie pisemnej na następujący adres korespondencyjny spółki: 00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 80 skr. 203 lub adres poczty elektronicznej: bilety@airfly.pl w ciągu 14 dni od daty zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji. W przypadku reklamacji dotyczących usług Przewoźnika Użytkownik winien wnieść reklamację bezpośrednio do tego Przewoźnika.
10.2. W składanej reklamacji Użytkownik winien wskazać dane osobowe pozwalające na jego identyfikację, numer rezerwacji będącej przedmiotem reklamacji wraz z opisem okoliczności uzasadniających reklamację. Jeśli Użytkownik dysponuje dowodami, należy je załączyć (skany, screenshoty, etc.) w celu oceny zasadności reklamacji.
10.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni od momentu jej otrzymania przez Airfly.pl

XI. Wymagania techniczne
11.1. Dla poprawnego korzystania z Systemu Rezerwacyjnego wymagana jest przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 5.5 lub Mozilla Firefox wraz z włączoną obsługą języka javascript.
11.2. Podczas korzystania z Systemu Rezerwacyjnego na komputerze Użytkownika nie są instalowane żadne składniki oprogramowania.

XII. Zmiany i obowiązywanie Regulaminu.
12.1. Regulamin wchodzi w życie dnia 1 maja 2009 r. może być zmieniony przez Airfly.pl w każdym momencie w drodze zmiany na stronie WWW. Wszelkie zobowiązania zaciągnięte przed zmianą Regulaminu będą oceniana według jego brzmienia na dzień zaciągnięcia zobowiązania.

XIII. Postanowienia końcowe
13.1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
13.2. Prawem właściwym do oceny zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
13.3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Airfly.pl za wyjątkiem sporów, w których Użytkownik jest konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.